สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2564
เอกสาร 0 ไฟล์ 0%
รูปภาพ 1 ไฟล์ 1%
เสียง 0 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 98 ไฟล์ 99%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
99
รายการ
ไฟล์
99
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
99 รายการ
100.00 %
นักเรียน / นักศึกษา
99 รายการ
100.00 %
ทั่วไป
99 รายการ
100.00 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ